کابل تلفنی زمینی(هوایی بدون مهار) - تبریز

تازه های سیم و کابل در تبریز

Loading View