مقاله آماده isi و کنفرانس، پذیرش فوری مصاحبه دکترا - تبریز