عضویت در موسسه بین المللی مهندسان برق IEEE - تبریز