فروش توله ژرمن شپرد شیبدار از پدر و مادر وارداتی - تبریز