استخدام پزشکی و درمان در تبریز

نیازمند مسئول فنی با یا بدون مجوز داروخانه ماما

گروه پزشکی پاد تن طب نیازمند کیله گروهای پزشکی بویژه مسئول فنی داروخانه ماما پرستار تخصصهای زنان اطفال آزمایشگاه سونو گرافی و... دارد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | دکتر مهرداد زارع پور