تحلیل های اقتصاد سنجی با ایویوز (Eviews) - تبریز

سعید درخشی: ۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

آیا می دانید در آمارکده برای دانشجویان حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و ... چه خدماتی ارائه می شود؟؟؟ تحلیل های اقتصاد سنجی با ایویوز (Eviews) تجزیه و تحلیل آماری صحیح، پایه و اساس برداشت درست و نتایج قابل اطمینان در هر طرح تحقیقاتی است. در بسیاری از مواقع، با استفاده از روش های نادرست، نتایجی دور از واقعیت و حتی متناقض از واقعیت حاصل می گردد. لذا اولین گام در تحلیل آماری، تشخیص آزمون و روش صحیح جهت تجزیه و تحلیل می باشد. این مورد را می توان با تشخیص درست بیماری در پروسه درمان مقایسه نمود. بعنوان مثال چنانچه در تحقیقی، داده ها نرمال نباشند و از آزمونهای پارامتریک استفاده گردد، نتایج آن تحقیق دیگر قابل اعتماد نیست. یکی از توصیه های مهم جهت حصول اطمینان از نتایج، استفاده از دو یا چند روش و آزمون و مقایسه نتایج می باشد. یکی از خدمات مهم آمارکده، تجریه و تحلیل داده ها و انجام بخش آماری پروژه ها می باشد. برخی از خدمات در این بخش عبارتند از : انتخاب و معرفی روش بهینه و صحیح جهت تحلیل اطلاعات طراحی پرسش نامه تحقیق محاسبه و تعیین روایی و پایایی سوالات و پرسش نامه برآورد حجم نمونه و تعیین روش نمونه گیری مناسب تعیین نرمالیتی داده ها محاسبه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق (میانگین، میانه، انحراف معیار، حداکثر، حداقل، چولگی، کشیدگی) تحلیل گرافیکی و نموداری روند سری زمانی متغیرها تحلیل عاملی، آنالیز فاکتور و تحلیل مسیر با نرم افزارهای : Amos، lisrel، PLS و … تعیین ضریب همبستگی (پیرسون، اسپرمن) مدلسازی اقتصادسنجی و رگرسیونی (خطی، چندگانه، لوجیت، حداقل مربعات معمولی PLS، GLS، WLS، 2SLS، 3SLS، ARDL، VAR، انگل گرینجر و …) برآورد آزمون های و روشهای ناپارامتریک (آزمون علامت، رتبه بندی فریدمن، خی دو، ویلکاکسون، کروسکال والیس، یومن ویتنی) تحلیل واریانس شبیه سازی (مونت کارلو و …) پیش بینی روند (سری زمانی، رگرسیون، آریما ARIMA، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، فازی و …) آزمون های صحت فروض کلاسیک (همجمعی، ثبات ساختاری، LM، وایت، دیکی فولر پسامند و …) **** چاپ سریع مقالات در نشریات معتبر **** **** ارائه اطلاعات صورت های مالی شرکت های بورسی **** تهیه و تنظیم پایان نامه های حسابداری و مدیریت مالی پروپزال، مقالات بیس و پایه جهت انتخاب موضوع اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و .... جهت مشاوره و سفارش درخشی 0 44 22 66 0914

سعید درخشی

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۹۱۴۶۶۲۲۴۴۰

Email

تعداد بازدید: ۱۱۲۵۹

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۱۰۷۲۱۰

تازه های حسابداری و حسابرسی در تبریز