ترخیص کالا از گمرک تبریز ، سهلان ، یوسفی رفیع - تبریز