اخذ سند در تبریز

مشاوره تلفنی وحضوری در امورملکی

مشاوره رایگان در امور ملکی... وغیره.ارائه روش صحیح برای  اخذ  سندمالکیت رسمی شش دانگ(حتی ... ساختمانی فروشندگان مانع از تنظیم  سند می شوند) و شیوه  اخذسند ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | فتحی