تهیه صورتهای مالی اساسی در تبریز

خدمات مالی و مالیاتی وفروش نرم افزار های مالی

1- خدمات  مالی ثبت و صدور اسناد  مالی (سال جاری و سالهای قبل )منطبق... از جمله  صورتهای  مالی و گزارشات مدیریتی پیاده سازی و استقرار نظام

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر